Nhà Kính Giáo Dục

Các nhà kính dành cho nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu trong các trường nông nghiệp.
Nhà Kính Giáo Dục
Nhà Kính Giáo Dục
Nhà Kính Giáo Dục
Nhà Kính Giáo Dục

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224