Bảo Trì các Dự Án Nông Nghiệp

Các dự án nông nghiệp có bản chất là năng động và chịu nhiều nguy cơ do vị trí ở ngoài đồng trống, chẳng hạn như những hư hỏng gây ra do thời tiết thay đổi đột ngột hoặc qua thời gian. Các tổ hợp cơ khí và điện tử, các cấu kiện di động và nhiều bộ phận đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên để có thể thực hiện bình thường các chức năng của chúng.

Không giống như các nhà cung cấp công nghệ khác trong ngành, Dagan Automation bảo đảm nhiều dịch vụ bảo trì khác nhau luôn được cung cấp cho khách hàng của hãng, cũng như cho những khách hàng khác đòi hỏi sự hỗ trợ để đưa hệ thống sản xuất nông nghiệp của họ trở lại làm việc bình thường.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224