Nhà kính

Cấu trúc của nhiều mô hình nhà kính:
1)    Mái Nhựa – nhà kính để trồng rau và thảo mộc cho khí hậu nóng (nhiệt đới).
2)    Mái Polycarbonate – nhà kính để trồng rau và thảo mộc cho khí hậu lạnh/ôn đới.
3)    Mái Kính – nhà kính để trồng rau và thảo mộc cho khí hậu lạnh.

 

Các Loại Nhà Kính

 

 

 

 

 

 

 

Đường Hầm

Nhà Lưới

Loại Cây Trồng

Mọi Loại

Mọi Loại

Mọi Loại

Mọi Loại

Mọi Loại

Mọi Loại

Mọi Loại

Chiều cao

4, 4.5, 5m

4, 4.5, 5m

4, 4.5, 5m

4, 4.5, 5m

4, 4.5, 5m

4m (apex)
8m, 9m, 10m

4m

Chu vi

8m, 9.6m

8m, 9.6m

6.4m

8m, 9.6m

8m, 9.6m

8m, 9m, 10m

8m

Loại Mái

Polyethylene

Polycarbonate

Polyethylene

Polyethylene

Polyethylene

Polyethylene

Lưới Côn Trùng / Lưới Tạo Bóng 

Giá Ước Lượng (1-5)

3

5

3

4

3

2

2

Các Điều Kiện Khí Hậu 

Mọi Loại

Lạnh

Nóng

Nhiệt đới

Ô n hòa 

Ô n hòa 

Khô

Loại Cửa Sổ 

Không \ 
Một \ 
Đôi

Không \ 
Một \ 
Đôi

Xác Định Trước

Xác Định Trước

Không có và Xác Định Trước 

Không Có

Không Có

Lưới sắt

Độ Phức Tạp của Cấu Trúc (1-5)

3

5

3

4

4

2

2

Loại Cấu Trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224